Teisinė informacija

 1. Bendrovės įstatai 2019 m.
 2. Įsakymas dėl valdybos sudarymo 2019 m.
 3. Aiškinamasis raštas 2018-ų metų
 4. Veiklos ataskaita 2018-ų metų
 5. UAB "Šalčininkų autobusų parkas" darbo apmokėjimo sistemos aprašas
 6. UAB "Šalčininkų autobusų parkas" darbuotojų neblaivumo tikrinimo ir nustatymo tvarkos aprašas
 7. UAB "Šalčininkų autobusų parkas" darbuotojų vidutinis darbo užmokestis per 2019 metus

VIEŠIEJI PIRKIMAI

 1. UAB "Šalčininkų autobusų parkas" mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas
 2. UAB "Šalčininkų autobusų parkas" viešųjų pirkimų ataskaitos
 3. UAB "Šalčininkų autobusų parkas" pirkimo sutarčių viešinimas
 

KORUPCIJOS PREVENCIJA

PRANEŠIMAI APIE KORUCIJĄ
 • UAB „Šalčininkų autobusų parkas", siekdama užtikrinti savo veiklos viešumą, skaidrumą, skatindama pilietinį aktyvumą ir siekdama didinti visuomenės pasitikėjimą, įgyvendindama 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Pranešėjų apsaugos įstatymą, siekia sudaryti visas sąlygas ir galimybes atskleisti daugiau pažeidimų atvejų, taip pat ir korupcinio pobūdžio. Informaciją apie pažeidimus ir neteisėtus veiksmus galite pranešti: pasitikėjimo telefonu + 370 656 67 240, elektroniniu paštu info@bustur.lt Informaciją apie pastebėtus korupcinius atvejus galima teikti ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu (8 5) 266 3333, el. paštu pranesk@stt.lt arba palikti pranešimą el. būdu. Gautus pranešimus priima ir su jais susipažįsta Antikorupcijos komisija, vadovaujantis UAB „Šalčininkų autobusų parkas" pranešimų, gautų pasitikėjimo telefonu ar pasitikėjimo elektroniniu paštu, registravimo ir nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka. Atsakymai pranešimą pateikusiems asmenims teikiami (neteikiami) teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaujantis: Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo"; Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu; Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo"; ir kitais teisės aktais. PRIMENAME: Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo įvykdymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.
 1. Atsparumo korupcijai politikos aprašas
 2. Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai
 3. Darbuotojo etikos kodeksas
 4. Privačių interesų deklaravimo tvarkos aprašas